Seiklar Rope Adventure Park

А, Slavhorodska St, 49, Kyiv, 02000 | Email: info@seiklar.com.ua | Phone: +380 044 353 0171